top of page

Vårt uppdrag

Strategier & Tillvägagångssätt

RACC's uppdrag är att dels arbeta för en sund & rastypisk Cane Corso, dels stötta våra medlemmar och uppfödare samt insamla och analysera information liksom att anordna olika aktiviteter.

MÅL:
ARBETA FÖR EN SUND OCH RASTYPISK CANE CORSO

RACC ska vara förstahandsvalet för Cane Corso intresserade personer som söker efter faktabaserad information om rasen. RACC ska vidare bidra till att främja rasens utveckling mentalt och hälsomässigt i Sverige, bevara dess egenskaper med respekt för ursprung och användningsområde.

 

Rasklubben har till uppgift att verka som stöd för uppfödare som arbetar för god hälsa, stabil mentalitet, bra arbetsegenskaper och en sund rastypisk exteriör, så att valpköpare erbjuds de allra bästa förutsättningarna för ett långt & lyckligt liv tillsammans med sin Cane Corso.

 

Vi vill ge våra medlemmar möjlighet att utveckla sitt hundägande genom en rad olika möjligheter: träningstillfällen, utställningar, seminarium och föreläsningar. Fysiska träffar med bra innehåll och god stämning, trevliga promenader eller varför inte genom aktiv arbete i RACC!

§1Mål

Rasklubben Ras- och avelsföreningen för Cane Corso, som är en ideell förening, har till mål att inom ramen för specialklubbens stadgar tillvarata specifika intressen för rasen genom:

 • att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt och exteriört fullgoda rashundar.

 • att bevara och utveckla rasens specifika egenskaper och verka för utveckling av dressyr och praktiskt bruk av denna.

 • att informera och sprida kunskap om rasens beteende, dess fostran, utbildning och vård.

 • att bevaka och arbeta med frågor som har ett rasspecifikt intresse för hundägaren och

 • hundägandet.

 • att skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren och hundägandet.

STÖTTA OCH HJÄLPA VÅRA MEDLEMMAR

Liksom andra rasföreningar under Svenska Kennelklubben har RACC till uppdrag att - bland annat - hjälpa och stötta våra medlemmar.

 

Vår förhoppning är att våra medlemmar känner att de kan kontakta oss i styrelsen och i de olika kommittéerna för både stöd, information och rådgivning. Vi kommer göra så gott vi kan för att hjälpa dig & har vi inte svaret hjälps vi åt att finna det!

 

Att finnas som bollplank för våra medlemmar är viktigt; vi kan aldrig ersätta rådgivning från veterinär eller annan fackman, men vi kan finnas för dig om du känner att du behöver någon att diskutera med.

ERBJUDA UTBILDNING & UTSTÄLLNINGAR

Rasspecialer, webinar och träffar - kurstillfällen och olika övriga gemensamma aktiviteter är de möjliga vägar vi har att arbeta med utbildning. Medlemstidningen RACCAREN, RACC's Facebooksida liksom hemsidan håller er medlemmar informerade om vad som är på gång.

VERKSAMHET:
SUPPORTA EN AKTIV, KVALITATIV AVEL

Vi är en avtalsansluten rasklubb inom SKK, med delegerat rasansvar. RACC mål är att inom ramen för SKK stadgar och grundregler, väcka intresse för och främja avel av mentalt, funktionsmässigt  och fysiskt sunda samt exteriört rastypiska Cane Corso. Vi vill bevara och utveckla rasens specifika egenskaper, lämna information och råd i avelsfrågor till uppfödare i enlighet med SKK riktlinjer och att informera om rasen och dess användningsområden till intresserade. Klubben ska följa utvecklingen kring rasen inom och utom landet, skapa relationer och samarbeten med andra rasklubbar för Cane Corso i utlandet där det är lämpligt.

§ 2 Verksamhet

För att nå det uppsatta målet ska klubben:

 • Informera och sprida kunskap om Ras- och avelsföreningen för Cane Corso – dess mål, organisation och arbetsformer.

 • Informera om klubbens ras och dess användningsområden.

 • Lämna information och råd i avelsfrågor i enlighet med av SKK upprättade riktlinjer.

 • Aktivt följa den kynologiska utvecklingen för klubbens ras inom och utom landet.

 • Utbilda instruktörer, hundägare och hundar så att hundarnas rasspecifika egenskaper kan komma till användning.

 • Anordna verksamheter i enlighet med SKKs direktiv.

 • Stödja och medverka i SKKs forskningsarbete.

 • Delta i samråd inom och utom SKK-organisationen.

SAMLA INFORMATION

2020 gjorde RACC en stor hälsoundersökning i enkätform. Alla Cane Corsoägare som fanns registrerade på Djurid.se kontaktades via mail och ombads att svara på enkäten. Hälsoenkäten var en omfattande undersökning och 460 ifyllda formulär kom tillbaka till RACC.

Styrelsen fick både ris och ros för denna undersökning, allt från uppskattande och tacksamma djurägare som såg förtjänsten med enkäten till dem som ansåg den vara helt och hållet meningslös & näst intill förolämpande. RACC sammanställde de svar som inkom och med denna omfattande informationskälla kunde vi lära en hel del om vår ras. Läs mer här.

Kunskap om Cane Corsons hälsa hämtas också från Agria Breed Profile samt försäkringsbolagen If och Svedland som för liknande statistik över Cane Corso som Agria gör.

 

RACC's styrelse och kommittémedlemmar försöker att fortlöpande hålla sig uppdaterade inom området hälsa.

RACC's Avelskomitté arbetar för fullt med RAS 2022, en revidering av RAS 2013. 

bottom of page