top of page

BPH

Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund

MH

Mentalbeskrivning

MT

Mentaltest

I dag använder allt fler hundägare och uppfödare olika beskrivningar och tester för att få en tydligare bild av sina hundars beteende och personlighet. Testerna kan ge värdefull information om den enskilda hunden och också hjälpa uppfödare att se vilka hundar som är bäst lämpade att använda i avel.

BPH

Som ett led i det systematiska arbetet för god mentalitet hos Cane Corso rekommenderar RACC alla Cane Corsoägare att låta sin hund delta vid Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund (BPH), oavsett om hunden är tänkt att verka i aveln eller ej. Det spelar alltså ingen roll om din hund är tänkt att bli mamma eller pappa, inte heller om den är kastrerad eller bara ska vara en familjemedlem. Den kunskap ett officiellt registrerat BPH ger är mycket värdefull och ju fler som bidrar till kunskapen desto bättre!

 

BPH säger naturligtvis inte allt om varken din hund eller hundrasen men BPH ger i all fall möjlighet till en objektiv bedömning av grundläggande egenskaper och beteenden så som rädsla, trygghet, aggression, lekfullhet, om hunden är social mot människor etc.

 

Ett BPH är en beskrivning av hur hundar reagerar i olika situationer, man får inga poäng utan bedöms i en förutbestämd matris om hunden har mer eller mindre av egenskapen i sin reaktion. Det är inte arrangören för BPH´t eller SKK´s sak att bedöma om hunden som beskrivits "gjort bra ifrån sig" under beskrivningen. Olika raser önskar man olika beteenden ifrån när de utsätts för samma moment i beskrivningen. Det blir en fråga för hundägaren, uppfödarna och rasklubben att avgöra vad som anses som ett rastypiskt beteende i de olika momenten i BPH för respektive ras. Generellt vill man gärna se låg frekvens av rädsla (speciellt kvarvarande rädsla) och hög frekvens av trygghet i alla hundar.

 

Bakgrund

Fram till år 2021 har drygt 400 Cane Corso gjort BPH. Det ger en tydlig bild av hur de Cane Corso som genomfört ett BPH reagerar. Resultatet och analysen av dessa genomförda BPH talar alltså om hur de Cane Corso som har genomför BPH reagerat; de berättar alltså inte per automatik om dessa beteenden är riktiga eller felaktiga det vill säga rastypiska eller ej.

 

Resultatet ger oss en uppfattning av den testade delen av populationens mentalitet och kan vara till stor hjälp vid utvärdering av sitt avelsarbete eller vid val av avelsdjur. Det är också en kunskap som är viktig för den enskilda hundägaren; Hur kan jag bäst hantera, träna och hjälpa min hund?

 

Standardiserad beskrivning

Vid ett BPH för ägaren hunden genom en standardiserad bana med sju obligatoriska och ett frivilligt moment (skott) som iscensätts av utbildade funktionärer. En testledare följer med ekipaget runt banan och instruerar hundägaren samtidigt som en beskrivare iakttar och dokumenterar hundens reaktioner i ett protokoll.

Genom att beskrivningen är standardiserad så ges möjlighet att på ett objektivt sätt jämföra såväl beteenden mellan olika individer eller grupper (som t.ex kullar) och därigenom kunna notera både likheter och skillnader. Likaså ger det möjlighet till jämförelse av beteenden mellan raser.

BPH är inget test där hunden kan lyckas eller misslyckas utan enbart en beskrivning av vad hunden faktiskt gör i de olika momenten som ingår i BPH, din hund kan alltså varken vinna eller förlora.

 

BPH är heller inget man kan eller ska träna hunden inför eftersom det möjligen skulle påverka resultatet av beskrivningen och hunden behöver inte heller ha uppnått någon särskild lydnadsnivå. Hunden skall vara minst ett år gammal men får så klart vara äldre!

 

Momenten i BPH

Nedanstående beskrivning av de olika momenten i BPH är hämtad från SKKs hemsida.

 1. Främmande person
  Här beskrivs hundens kontaktbenägenhet med en främmande person och hundens tendens till oro och/eller undvikande beteenden, hundens behov av att hävda sig eller att visa undergivenhet mot testledaren samt om hunden avvisar umgänget med aggression.

 2. Föremålslek
  Både hundägare och testledare leker med hunden. Momentet har två syften, dels att dokumentera lusten till föremålslek, dels hundens allmänna attityd i leken vilken inte behöver ha direkt koppling till intresset för föremål.

 3. Matintresse
  Hunden får prova att ta godbitar, såväl egna favoriter som av standardiserad modell, ur burkar vars lock antingen är öppna eller olika hårt åtskruvade. Syftet är dokumentera hur mycket hunden är villig att jobba för att nå sina matbitar och hundens allmänna intresse för mat.

 4. Överraskning
  En silhuett av en person i halvfigur reses hastigt upp 3 meter framför hunden när den kommer gående. Här iakttas och dokumenteras exempelvis hur arg och rädd hunden blir men också hur lätt den har att övervinna en negativ känslomässig upplevelse. Den tredje delen som dokumenteras är hur hunden klarar av att promenera förbi halvfiguren.

 5. Skrammel
  En metalltrumma med en kedja i genererar ett högt skramlande ljud som startar när hunden närmar sig. Hunden får upptäcka, undersöka och passera förbi trumman. Syftet är att undersöka hundens rädsla för ljud.

 6. Närmande person
  En person klädd i kappa, bredbrättad hatt och mörka solglasögon närmar sig långsamt hunden i etapper. När personen kommit inom ett visst avstånd vänder den sig om och står stilla. Hunden släpps fram för att undersöka och ta kontakt. Momentet ska mäta hundens reaktioner i möte med människor i situationer som ur hundens perspektiv kan upplevas som avvikande.

 7. Underlag
  Hunden och föraren går över ett nytt och oprövat underlag. Syftet är att mäta eventuell osäkerhet för att gå på annorlunda underlag.

 8. Skott (valfritt moment)
  Två skott avlossas cirka 50 meter från ekipaget, ett när hund och förare är i rörelse, ett när de står still. Syftet är att dokumentera eventuell reaktion vid skott, om det väcker positiv förväntan eller kanske osäkerhet.

För att ge en tydligare bild av hundens beteenden så delas protokollets obsevationer in i olika beteendegrupper. Dessa beteendegrupper åskådliggörs ofta genom färgkodningar.

E6022E6D-8021-4339-BB95-C3885A5F1F8F.png

Det här är medelvärdet av alla genomförda BPH som våra Cane Corso har gjort per 31/12-2021. Det betyder inte att det är det här diagrammet som visar hur en Cane Corso "ska" vara, det visar hur de hundar som gjort BPH varit.

Protokoll och sammanfattande beskrivning

Under tiden som hunden genomför BPH noterar en utbildad beskrivare hundens reaktioner i ett standardiserat protokoll. Därtill redogör beskrivaren för sin subjektiva uppfattning om hur hen upplevt hunden vid de olika momenten i en så kallad ”sammanfattande beskrivning”.

 

Beteendegrupper

För att ge en tydligare bild av hundens beteenden så delas protokollets obsevationer in i olika beteendegrupper. Dessa beteendegrupper åskådliggörs ofta genom färgkodningar.

 • Hälsning

 • Undergivenhet

 • Lekintresse

 • Matengagemang

 • Förarkontakt

 • Nyfikenhet

 • Rädsla/Osäkerhet

 • Hot/Agressivitet

 

Redovisning av resultat

Beskrivningen av hunden registreras hos Svenska Kennelklubben (SKK) och finns sedan tillgängligt via SKKs webbplats Avelsdata. Här kan man bland annat läsa:

 • Protokoll
  I protokollet används skalor för att beskriva hundens beteende i varje sekvens av de olika momenten. En skala kan exempelvis redogöra för intensiteten i uttrycket medan en annan kan ange under hur lång tid hunden visat beteendet. Lågt värde på skalan innebär att hunden inte uppvisat det aktuella beteendet medan högt värde på skalan innebär att den visat beteendet i stor utsträckning. Protokollet är färgindelat efter de beteendegrupper som beskrivs i BPH.

 • Sammanfattande beskrivning
  Den sammanfattande beskrivningen är beskrivarens subjektiva uppfattning och anger om hunden är Arg, Energisk, Glad i främmande människor, Lekfull, Ljudlig, Nyfiken samt om den har en Positiv attityd och är Trygg. En skala i fem steg från inte alls (0) till mycket (4) används. Ett lågt värde innebär att hunden visar egenskapen i låg utsträckning medan ett högt värde innebär att hunden visar egenskapen i hög grad.

 • Spindeldiagram
  Spindeldiagrammet presenterar hundens värden för respektive beteende som omfattas av BPH. Då samma beteende mäts upprepade gånger under beskrivningen används en beräkningsmodell för att räkna fram varje individs värde för respektive beteende. Värdena ligger på en skala som går mellan 1 (beteendet har inte visats) och 5 (beteendet har visats i hög grad eller under lång tid). Spindeldiagrammet är färgindelat efter de beteendegrupper som beskrivs i BPH.

bottom of page