top of page

Hundavel - varför då?

Vad är bra hundavel & vilket syfte fyller densamma?

Jag är ett stycke. Klicka här när du vill lägga till din egen text och redigera mig. Det är lätt.

Att bedriva avel och vara uppfödare är faktiskt samma sak. När du parar din första tik och din allra första kull föds så är du en uppfödare! Det betyder många saker, bland annat att du har bidragit till nästa generation Cane Corso. Den generation som kommer bli framtidens hundar och föra viktiga egenskaper vidare. Av den anledningen är det mycket viktigt att alla uppfödare hjälps åt att välja ut de allra bästa hundarna som lämpar sig för avel. Hundavel inom Svenska Kennelklubben fall ske med hänsyn och respekt för hundens hälsa, rastyp och djurskydd. 

RACC som är den svenska rasföreningen för Cane Corso har till uppgift att stötta och hjälpa både hunduppfödare och blivande hundköpare. Alla rasklubbar har till uppgift att skapa ett dokument som detaljerat beskriver respektive ras. Detta dokument är "De rasspecifika avelsstrategierna", RAS och är handlingsplaner för aveln inom en specifik ras. De beskriver både problem och starka sidor som kan finnas inom rasen och rymmer de avelsrekommendationer som rasklubbens medlemmar kommit överens om.

 

Svenska Kennelklubben arbetar tillsammans med specialklubbarna och rasklubbarna för att ta fram strategier för aveln inom vissa raser. Målet är att de hundar som föds upp ska vara friska och funktionella ur alla aspekter. Arbetet med RAS utgår från en beskrivning av nuläget och problemen som finns hos rasen i dag. Hänsyn tas bland annat till hundarnas hälsa, mentalitet och exteriör. Strategin beskriver också vilka målsättningar som finns, hur målen ska nås och när. Både uppfödare och hanhundsägare bör sätta sig in i den avelsstrategi som gäller för rasen.

Var hittar jag avelsstrategin för min ras?

Färdigställda RAS finner du i Hundrasguiden under respektive ras, se länken nedan. Om du har frågor och funderingar kring RAS, ta kontakt med avelsfunktionärerna i din rasklubb/specialklubb. Det går också bra att kontakta någon i klubbens styrelse om ingen särskilt utsedd kontaktperson i avelsfrågor finns. Självklart hittar du RAS 2013 för Cane Corso här på hemsidan!

REGLER:

Det är den statliga myndigheten Jordbruksverket som utarbetar mer detaljerade regler och ser till att djurskyddslagen efterlevs. Jordbruksverkets föreskrifter anger vad som gäller för avel och för hållande av hund. Det är exempelvis inte tillåtet att använda en hund i avel om den mår dåligt av det och om det finns risk för att avkomman ärver sjukdomar eller funktionsnedsättningar.

Enligt SKKs grundregler, som du som uppfödare är bunden att följa, ska du alltid upprätta skriftliga köpe- eller fodervärdsavtal om du står i begrepp att överlåta en hund. Grundreglerna är till och med ännu tydligare: köpe- och fodervärdsavtalen ska ha av SKK fastställt innehåll och därför ska SKKs avtal användas. De avtal som är obligatoriska att använda vid överlåtelse är köpeavtal, köpeavtal med bibehållen avelsrätt eller fodervärdsavtal.

bottom of page