top of page

Hälsa

Cane Corso skall vara en sund, atletiskt byggd hund utan exteriör överdrifter. Den skall vara stark, uthållig, vaken och med ett uttalat mod. Egenskaper som krävs av vakt och gårdshundsras! En Cane Corso skall vara medelstor till stor i storlek, den ska inte ge ett tungt uttryck utan utstråla en kraftfull elegans. 

 

Rasen, som de flesta andra hundraser, brottas med en del hälsoproblem. Rasklubben driver ett aktivt hälsoarbete tillsammans med uppfödare och medlemmar. De diagnoser som är vanligast förekommande belyses och arbetas med strategiskt genom RAS- Rasspecifika avelsstrategier.

Det är viktigt att uppfödare använder sunda & friska avelsdjur samt bedriver ett avelsarbete som leder till att hälsan förbättras ytterligare över tid i rasen.

Strävan är att Cane Corso ska vara frisk och sund ras som trots sin storlek är både rörlig och atletisk. Men eftersom rasen just är relativt stor och tung med en snabb tillväxt så är ledsjukdomar av olika slag något rasen drabbas av oftare än medelhunden enligt försäkringsbolagens statistik.

 

Ögonsjukdomar som Cherry Eye, Entropion och Ektropion är andra vanliga diagnoser som förekommer på Cane Corso och eftersom man vet att ögats sjukdomar hänger ihop med kraniets utformning tillsammans med huden i ansiktet så rekommenderar RACC att uppfödare skall vara extra uppmärksamma på detta vid val av avelsdjur. 

 

Rasen har även något högre frekvens av diagnosen cancer än medelhunden. Vissa former är mer förekommande än andra.

 

Epilepsi är en annan sjukdom som diagnostiseras något oftare på en Cane corso än på medelhunden i Sverige. Även antal drabbade hundar är procentuellt är relativt få, ca 3 % av populationen, och att epilepsi kan vara ett symtom på annan sjukdom och inte alltid idiopatisk, så innebär denna sjukdoms allvarliga karaktär att den ska belysas.

Cane corso har genom beslut av SKK tre centrala Hälsoprogram för uppfödare att förhålla sig till.

Två av dem gäller ledhälsa och innebär att uppfödare innan avel skall ha röntgat avelsdjuren i höft och armbågsled, HD och ED.

Röntgenbilderna avläses av veterinär för att se hur väl de passar ihop och man tittar även efter eventuell artrosbildning. Resultatet registreras centralt. Hundarna bedöms efter en skala och för att avla på en Cane corso gäller det för svenska djur ett HD-resultat A-C och för utländska avelsdjur HD A eller B. Gällande ED gäller det enbart att ett officiellt resultat finns.

RACC har tillsammans med medlemmarna utformat avelsrekommendationer för avelsdjur. Både SKK's hälsoprogram och RACC's avelsrekommendationer är utformade med rasens bästa som mål och för att försöka åstadkomma en minskning av de rasrelaterade hälsoproblem som finns.

2020 har det uppdagats en ny genetiskt rasbunden sjukdom i Cane corso som förkortas DSRA, Dental Skelletal Retinal Anomaly. För att hundarna ska drabbas så krävs det att de ärver det genetiskt sjuka anlaget både från pappa och mamma. Det finns idag DNA-tester som visar om hunden är fri, bärare eller affekterad av detta anlag. Har hunden anlaget i dubbel uppsättning innebär sjukdomen tand och skelettproblem. Upptäckten av sjukdomen är så pass ny i världen och pga av okunnigheten kring dess påverkan av populationen så finns det inget hälsoprogram ännu kopplats till DSRA. RACC manar ändock uppfödare att söka kunskap om sjukdomen och dess relevans i era avelsdjur för att ert avelsarbete inte skall resultera i sjuk avkomma.

Gör man ett DNA-test för DSRA bör det utföras av veterinär och SKK´s remiss för DNA-test bör fyllas i och skickas in för lagring av data inför en eventuell central registrering och eventuella framtida hälsoprogram. 

De uppfödare som väljer att stå i Raccs kennel-lista skall skicka in kopior på sina officiella intyg avseende DNA-test för DSRA till Raccs avelskommitté kassor@racc.nu senast en vecka efter en valpkull är född.

RACC utförde en hälsoenkät under 2020 med XXX svarande. Statistiken från hälsoenkäten bekräftar de diagnoser som ABP visar i högst frekvens för rasen och enkätsvaren utgör ytterligare en del av underlaget till RAS.

Rasspecifika avelsstrategier

Hur arbetar man då aktivt för att minska förekomsten av ohälsa i vår ras?

Ett stort ansvar ligger på uppfödarna. Valet av avelsdjur tillsammans med vägledning och information till valpköparna är avgörande för förbättrad hälsa. 

 

Hur hjälper man uppfödarna att axla detta ansvar? 

Rasklubben förenar uppfödarna i frågor gällande rasen och ett av de största uppdragen rasklubben har är att hjälpa uppfödarna i deras avelsarbete. Rasklubben har ett delegerat rasansvar från Svenska kennelklubben som innefattar att arbeta för avel som leder till bland annat förbättrad hälsa. Det gör klubben genom att Avelskommittén tillsammans med uppfödare och medlemmar, sammanställer vilka de största hälsoproblemen är genom data från bland annat försäkringsbolag och hälsoenkäter. De diagnoser som har högst frekvens och vissa diagnoser i lägre frekvens som ändock innebär ett stort lidande för hundarna, är sjukdomar som klubben tillsammans med uppfödarna belyser och skapar strategier för att minska genom ett dokument som heter Rasspecifika avelsstrategier -RAS. Detta dokument är viktigt att alla uppfödare har god kännedom om och det är även viktigt att man som uppfödare medverkar i revideringsarbetet av RAS som kontinuerligt sker via avels-möten som rasklubben håller.

Agria Breed Profile

Agria Breed Profile, ABP, från Agria är en av de mest omfattande källorna till hundars hälsostatistik. Agria är ett av de försäkringsbolag som har flest försäkrade hundar i Sverige. Statistiken från Agria visar vilka diagnoser hundar fått när ägaren begärt ersättning av försäkringsbolaget. Den visar också i vilken ålder hundarna avlider som är försäkrade i bolaget och vad de avlider av. ABP har givits ut två gånger för Cane Corso. Upplaga för åren 2006-2011 och 2011-2016.

I ABP samlas alla de hundar som av ägaren uppges vara av rasen Cane Corso. Av dem har 88,9% ett registreringsnummer och 11,1% saknar registreringsnummer.  ABP är inte att betrakta som fullständig information över rasens hälsa, men den innefattar data gällande tillräckligt många individer i rasen för att statistiken ska anses vara relevant. 

Övriga informationskällor är motsvarande statistik från andra försäkringsbolag: If & Sveland.

Hälsoprogram

Höftleds- och armbågsledsdysplasi, förkortat HD och ED, är vanligt förekommande hos många, framförallt storvuxna, hundraser. Har hunden dysplastisk höft- och eller armbågsled kan det leda till en rad smärtsamma kliniska symtom bla pålagringar i diverse leder och påfrestningar i olika delar i hundens kropp och ligament.

 

Svenska kennelklubben kan besluta om att en del raser som har behovet skall innefattas av hälsoprogram. Hälsoprogrammen kan ligga i olika nivåer.

 

Cane Corso har hälsoprogram gällande HD nivå 3 och ED nivå 2.

 

Det innebär i korthet att innan man bedriver avel på en Cane Corso skall den vara röntgad och officiellt avläst för HD och ED enligt FCI's instruktion. För avel gäller att Svenska Cane Corso skall ha HD A - C och utländska Cane Corso HD A - B. Om båda hundarna finns i SKK's databas med index så rekommender RACC att kullindex för kombinationen är 100 eller över.

 

För ED skall hunden ha officiell avläst röntgen och om båda hundarna finns i SKK's databas med index så rekommenderar RACC att kullindex för kombinationen är 100 eller över.

SKK / HD / ED / INDEX / HÄLSOPROGRAM

Mentalitet

För hälsoprogram för mentalitet gäller att för Cane Corso boende i Sverige skall individen innan parning gjort ett BPH - Beteende och Personlighetsbeskrivning - med resultat ”genomfört”.

bottom of page