top of page

Kort om några lagar

Djurskyddslagen och Tillsynslagen är två viktiga lagar för oss hundmänniskor att känna till, vi har faktiskt skyldighet att veta vad som gäller.

Här nedan presenteras de i korthet. RACC rekommenderar att du håller dig uppdaterad med aktuella lagar & regler.

TILLSYNSLAGEN

STRIKT ANSVAR

Lag om tillsyn över hundar och katter (LHK) §19 LHK. Det innebär att om din hund orsakar skada, så är du som ägare skyldig att ersätta denna, oavsett om du och din hund varit vållande (=orsakat) skadan eller inte. Det finns i LHK ingen bestämmelse om nedsättning av skadestånd p.g.a. den skadelidande varit medvållande, men det gör det i Skadeståndslagen (SkL).

 

Om du säger åt en person att inte gå fram till din hund då den inte gillar främmande och personen ändå tar en medveten risk och går fram och blir biten så att en personskada uppstår så sker ingen nedsättning av skadestånd, trots att det var vårdslöst att gå fram och klappa hunden (6 kap 1§ SkL).  För att du ska komma kunna få ett skadestånd vid personskada jämkat, så måste personen som blivit skadad ha agerat uppsåtligt eller grovt vårdslöst- typ provocerat att gått emot er på ett hotfullt sätt medveten om att bli biten. Vid sakskador (på egendom, kläder etc.) så kan skadeståndet bli nedsatt om den skadelidande varit vårdslös.

 

Med tanke på det strikta ägaransvaret så är det viktigt för en hundägare att ha en väl täckande ansvarsförsäkring, exempelvis via sin hemförsäkring. Var medveten att om att en del försäkringsbolag anser att du driver verksamhet om du har ett registrerat kennelnamn. Då gäller inte hemförsäkringen!

 

Det är alltså alltid du som ansvarar för vad din hund gör när den är på allmän plats. Du måste se till att den inte stör eller skrämmer människor eller andra djur. Om hunden skadar någon eller förstör något blir du ersättnings­skyldig.

Mellan den 1 mars och den 20 augusti får hundar inte springa lösa där det kan finnas vilda djur. Under övrig tid av året ska du se till att hundar inte driver eller förföljer vilt när de inte deltar i jakt. Din hund måste alltså alltid komma på inkallning så att du omedelbart kan avbryta oönskat beteende - oavsett när på året det gäller.

SÅ SÄGER DJURSKYDDSLAGEN

Djurskyddslagen är en ramlag som innehåller de bestämmelser som är grundläggande och centrala för djurs välfärd. Den trädde i kraft den 1 april 2019 och ersatte tidigare djurskyddslag från 1988.

Mer detaljerade djurskyddsbestämmelser finns i djurskyddsförordningen (2019:66) och i myndighetsföreskrifter.

 

Enligt 1 kapitlet 1 § djurskyddslagen syftar lagen till att säkerställa ett gott djurskydd och främja en god djurvälfärd och respekt för djur. Med djurskydd avses främst förebyggande och förhindrande av lidande och sjukdom hos djur. Med uttrycket djurvälfärd avses att djuret mår bra såväl fysiskt som psykiskt. Uttrycket respekt för djur avser medvetenheten om och erkännandet av att djur är levande och kännande varelser med vissa behov som måste visas hänsyn samt att djur har ett egenvärde oavsett den nytta de har för människan.

 

Det är ditt ansvar som hundägare att uppfylla hundens grundläggande behov.

Hundar är flockdjur och behöver träffa både människor och andra djur för att må bra. De behöver aktiveras varje dag både fysiskt och mentalt. Här ingår också att hunden bjuds näringsmässigt korrekt mat i avpassad mängd samt friskt vatten dagligen. Det ingår att hålla uppsikt och ta hand om eventuella skador samt att kontakta veterinär när så behövs. Som ansvarig för hundar krävs också att vi tillhandahåller en miljö där hunden kan känna sig trygg och där den i lämplig temperatur och på lämpligt underlag har möjlighet till vila.

 

Krav på mental stimulans och motion

Alla hundar behöver daglig motion och ska vara utomhus varje dag.

Du bör rasta din hund minst var 6:e timme dagtid. Valpar och äldre hundar bör du rasta oftare. Om din hund är i en hundgård hela dagen ska du rasta den på en annan plats för att den ska få komma utanför hundgården åtminstone 1 gång per dag.

Vad gör din hund när du inte är hemma?

Om du ska lämna din hund ensam ska du vänja den gradvis vid det. Du ska ta särskild hänsyn till om hunden är ung eller om den visar tecken på oro och obehag när den blir lämnad ensam.

Att transportera hundar

Det finns särskilda regler för när och hur du får resa med tikar och hundvalpar och för transporter utomlands. Tänk på att du inte får transportera hundar som är sjuka eller skadade - givetvis undantaget resor till och från veterinär!

När familjen ska åka iväg vill man ofta att hunden också ska med. Innan resan bör du tänka på om hunden kommer att må bra av att sitta i bilen under resan eller om hunden har det bättre hos vänner eller på ett djur­pensionat.

Du får bara transportera dina hundar när de är lämpliga att transportera. Hundar som är sjuka eller skadade får inte transporteras.

 

Transportera hundar i bil på ett säkert sätt

När du transporterar enstaka hundar i din bil ska du se till att de transporteras på ett säkert sätt.

  • Du kan transportera hunden i kombiutrymmet på din bil om du har god uppsikt över den under hela transporten.

  • Hunden ska inte riskera att bli skadad eller lida i samband med transporten. Därför måste du se till att hunden är säkrad vid inbromsning, till exempel genom att använda transportbur, lastgaller eller säkerhets­bälte som är anpassat för hundar.

  • Om du transporterar hunden i en bur eller liknande ska den vara utformad och placerad på ett sådant sätt att hunden får skugga och god ventilation.

  • Du ska se till att bagage eller andra föremål inte kan falla över hunden och skada den.

Du får aldrig lämna ett djur utan tillsyn i bilen om det är möjligt att temperaturen inne i bilen går över +25°C eller under -5°C.

Även om bilen står i skuggan och du lämnar en glipa i fönstret kan det snabbt bli mycket varmt inne i en bil. Det är inte bara temperaturen som avgör hur snabbt ett djur inne i en bil får värmeslag och eventuellt avlider. Även luftfuktigheten har betydelse. Ju högre luftfuktighet, desto snabbare överhettas djuret. Luftfuktigheten ökar mycket snabbt då hunden hässjar.

 

Rasta hunden och ge den vatten minst var 6:e timme

Under transporten ska du rasta hunden och ge den vatten minst var 6:e timme. Den ska få foder med högst 24 timmars mellanrum.

 

Förvara hunden i bilen i högst 3 timmar

En hund får förvaras i bilen i högst 3 timmar när bilen står stilla. Den får inte förvaras regelbundet i ett fordon eller i en bil när du arbetar. Under den tiden måste du ordna en bättre lösning för djuret.

Hundar får tillfälligt förvaras i bilen vid transporter och övernattningar i samband med resor, vid vistelse i områden där husdjur inte är tillåtna eller vid andra aktiviteter som till exempel jakt, tävlingar, utställningar och utbildningar för hunden.

AKTIVITETER SÅSOM UTSTÄLLNING, BPH, TÄVLING OCH KURSER - VAD GÄLLER?

Du får inte träna eller tävla med din hund på ett sådant sätt att den utsätts för lidande. Du som tränar eller tävlar med hunden är ansvarig för att prestations­kraven är anpassade till hundens fysiska och psykiska förmåga.

Du får inte använda utrustning eller hjälpmedel som kan skada hunden eller orsaka annat lidande. Du är skyldig att låta tävlings­veterinären besiktiga hunden före tävlingen om det krävs veterinär­besiktning. Du måste också följa veterinärens anvisningar för hur hunden ska användas på tävlingsområdet eller i tävlingen.

Du får inte påverka din hunds prestations­förmåga eller temperament vid träning eller tävling genom att ge den läkemedel, läkemedels­substanser eller andra ämnen. Du får inte heller påverka hundens prestations­förmåga eller temperament genom till exempel akupunktur eller ultraljud.

bottom of page