top of page

Vad är en förening?

Föreningsarbete är både rolig och givande & det kräver både engagemang och tid. Rasföreningar under Svenska Kennelklubben fungerar som de flesta andra föreningar i Sverige. De bygger på frivilligt arbete, på medlemmarnas bidrag och engagemang och de bygger på ett antal fastlagda regler för hur föreningen skall skötas. Dessa regler kallas stadgar.

Här berättar vi lite mer om hur Svenska Kennelklubben och din rasförening RACC fungerar.

Svenska Kennelklubben, SKK, är hundägarnas riksorganisation och är det centrala organet för de ideella föreningarna, till exempel rasföreningarna. Med närmare 300 000 medlemmar är vi en av landets största intresseföreningar. Basen i vår organisation är de länsklubbar, specialklubbar och rasklubbar som finns runt om i landet. De bedriver en bred verksamhet och arrangerar årligen hundratals olika utställningar, prov och tävlingar.

Svenska Kennelklubben bildades 1889 av en grupp adelsmän och jägare med syftet att ta vara på goda jakthundars egenskaper. I dag är de allra flesta av våra medlemmar vanliga hundägare, privatpersoner som har hund för nöjes skull. 

Ras- och avelsföreningen för Cane Corso, är en av Svenska Kennelklubbens alla rasföreningar. Alla rasföreningar arbetar efter samma princip och här beskriver vi kort vad en förening är och hur föreningsarbetet går till.

 

RACC är genom särskilt tecknat avtal ansluten till SKK. Ett exempel är att RACC inte har några delegater på Kennelfullmäktige och kan då inte vara med och påverka genom röstning. RACC och dess medlemmar måste ändå följa SKK's regelverk. Rasklubben har delegerat rasansvar och kan anordna egna utställningar. 

 

Rasklubben har i uppdrag att arbeta för SKK och medlemsorganisationernas gemensamma mål. Rasklubben har också i uppdrag att arbeta för rasen Cane Corso.

 

För verksamheten gäller stadgar för SKK samt av SKK särskilt utfärdade regler och riktlinjer. Rasklubbens stadgar är fastställda av SKK. I den mån stadgar för rasklubben strider mot SKKs stadgar gäller stadgar för SKK.

Förvaltningen av klubbens alla angelägenheter handhas av årsmöte och en av årsmötet vald styrelse. Styrelsen består av ordförande och fyra eller sex ordinarie ledamöter samt minst en och högst fyra suppleanter.

 

För att bedriva lokal verksamhet kan aktivitetsgrupper bildas, detta sker efter beslut av medlemmar inom ett lokalt område och därefter godkännande av klubbstyrelsen. Styrelsen beslutar om aktivitetsgruppens organisation och arbetsform.

All kontakt med rasklubbens styrelse sker på mail raccstyrelsen@gmail.com

VAD ÄR EN FÖRENING?

En förening är ett antal personer som samlas kring något som är viktigt för dem. Några kanske vill spela fotboll. Andra är intresserade av rasen Cane Corso och vill prata och lära mer om det. Alla föreningar har ett syfte. De som gillar syftet och delar intresse och engagemang kan bli medlemmar. Föreningar har stadgar som är ett slags regelverk för hur föreningen skall skötas. RACC's stadgar är fastställda av SKK.

Medlemmarna är det viktigaste i en förening. Utan medlemmar blir det ingen förening. Därför är medlemmarnas engagemang mycket viktig! Styrelsen har ett uppdrag från föreningens medlemmar och i en förening som RACC sker allt arbete ideellt.  På RACC's hemsida finns därför ett kontaktformulär där du kan komma med konkreta tips på vad du skulle önska dig av din rasklubb.

VAD ÄR EN STYRELSE?

Alla föreningar har en styrelse och det styrelsen sköter arbetet mellan mötena. Medlemmarna väljer styrelsen på årsmötet. De flesta föreningar har årsmöte en gång om året. Det står i stadgarna hur ofta föreningen ska ha årsmöte. Styrelsen arbete kan delas upp i tre delar:

 

  1. Föreberedelser - Ordna möten med allt vad det innebär; lokaler, mat, inbjudningar.

  2. Verkställande - Att verkställa betyder att genomföra medlemsmötet. Efter mötet ska protokollet justeras och sändas ut. Justera betyder att kolla att protokollet stämmer med det som mötet beslöt. Det brukar ordföranden göra.

  3. Förvaltande - Styrelsen ska nu göra allt det som mötet beslöt. Alla i styrelsen ska vara överens om vad som ska göras och vem som ska göra det. När arbetet ska vara klart skall också beaktas.

De som är med i styrelsen kallas ledamöter. Det finns ingen regel som säger hur stor en styrelse ska vara men fem till nio ledamöter är lagom.

Det är bra med ett udda antal eftersom det ger majoritetsbeslut mm styrelsen inte kommer överens i en fråga och måste räkna rösterna. Det förslag som får flest röster vinner och kallas majoritetsbeslut. Att flest röster vinner, alltså att beslut fattas efter majoritet, är en viktig princip för demokrati! Som medlem i en förening är det inte en skyldighet att delta i årsmöte - det är en möjlighet!

VAD ÄR ETT ÅRSMÖTE?

Årsmötet är föreningens viktigaste möte. Då väljer medlemmarna styrelse, de väljer också revisorer och valberedning och beslutar vad som ska göras under året. Det står i föreningens stadgar hur ofta föreningen ska ha årsmöte. Det är vanligt att föreningens verksamhetsår motsvarar ett vanligt kalenderår och då har man årsmöte i början av varje år. 2022 har RACC årsmöte 19:e mars. Välkommen!

HUR GÅR ETT ÅRSMÖTE TILL?

Mötet öppnas.

Dagordning fastställs.

Redovisning av ekonomi samt gång årets aktiviteter.

Motioner.

Övriga frågor. Sist på föredragningslistan kan mötet ha punkten ”övriga frågor”. Sådana frågor behöver inte diskuteras på detta möte. Skriv ner dem i protokollet. De kanske kan tas upp på nästa möte.

ATT STÄLLA RÄTT FRÅGOR

Rätt frågor betyder sådana saker som föreningen kan besluta om.

Ett exempel: Medlemmarna kan inte besluta om att ta bort BPH-kravet för avelshundar. Det beslutet ligger hos SKK. Detta är alltså ett exempel på "fel" fråga för ett årsmöte. Medlemmarna kan dock besluta att skriva till Svenska Kennelklubben och tala om att kravet inte är bra om majoriteten av deltagarna på årsmötet anser så vara.

Varför årsmötet är så viktigt att delta i:

Oavsett vad du tycker, vad du vill eller vad du inte vill så finns inget annat forum än årsmötet för att föra den diskussionen eller annat forum att komma till förslag eller beslut i. Om du känner att du vill förändra eller förbättra någon eller några delar i rasklubbens arbete är det på årsmötet du skall framföra din synpunkter. På så sätt kan övriga medlemmar rösta om just dina förslag och du kan på så sätt styra rasklubbens arbete.

bottom of page