top of page

Laws & Rules.

Raising, buying and having a dog is the most fun there is! We get so much joy and love from our four-legged friends, but there are other benefits: new friends, exercise, knowledge and not least company - what dogs give is so amazing!

But being responsible for an animal also means that you have an obligation. The EU, Sweden and SKK place high demands on us. Sometimes it can feel difficult to keep track of what is going on. Here we present some of the laws and regulations that we must all follow.

It is important to point out that the breed club, RACC, does not have a legislative function. RACC can thus only make recommendations, while SKK can require its members to follow set rules in order to be a member and participate in SKK's activities.

 

It is the state authority, the Swedish Board of Agriculture, which prepares detailed rules and ensures that the Animal Welfare Act is complied with. The Swedish Board of Agriculture's regulations state what applies to breeding and keeping dogs and if we do not follow these rules, there is a penalty written in Swedish law.

Alla som håller, hanterar eller föder upp djur är skyldiga att känna till den lagstiftning som finns. Det är viktigt att förstå att dessa lagar & regler gäller alla.

 

Här har vi försökt göra regelverket kring att ha och föda upp hundar lite mer överskådligt. I stora drag kan man säga att det finns:

· Lagar från Riksdagen

· Förordningar från Regeringen

· Regler från Jordbruksverket & SKK

· Rekommendationer från RACC

De djurskyddsregler vi har kommer dels från EU-gemensamma djurskyddsregler, dels från nationella djurskyddsbestämmelser som går utöver EU:s bestämmelser eller täcker in fler områden än EU:s regler.

I Sverige har vi en djurskyddslag (2018:119) som beslutas av riksdagen, en djurskyddsförordning (2019:66) som beslutas av regeringen, och djurskyddsföreskrifter som beslutas av Jordbruksverket.

LAG:

DJURSKYDDSLAGEN

En av riksdagens viktigaste uppgifter är att besluta om lagar. Lagar är regler som alla i ett land måste följa. Lagstiftning är ett sätt att förändra saker i samhället. Det är oftast regeringen som lämnar förslag till nya lagar. Ett lagförslag kan också komma bland annat från en eller flera riksdagsledamöter.

Det är bara riksdagen som får besluta om lagar. Har en lag beslutats kan den inte stoppas eller ändras på något annat sätt än genom att riksdagen beslutar om en ny lag. 

 

FÖRORDNING:

DJURSKYDDSFÖRORDNINGEN 

Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser till djurskyddslagen.

Regeringen kan besluta om regler som alla i Sverige måste följa, utan att först lämna ett förslag till riksdagen. Sådana regler kallas förordningar. Djurskyddsförordningen är just en sådan. Förordningar utformas av en myndighet och Djurskyddsförordningen utformas av Jordbruksverket. Djurskyddsförordningen kompletterar Djurskyddslagen och regler kring avel och hållande av hund.

FÖRESKRIFTER:

Jordbruksverket

Det är den statliga myndigheten Jordbruksverket som utarbetar mer detaljerade regler och ser till att djurskyddslagen efterlevs. Jordbruksverkets föreskrifter anger vad som gäller för avel och för hållande av hund. 

I Jordbruksverkets föreskrifter står bland annat att läsa att det är förbjudet att använda hundar i avel om de inte är i god fysisk eller psykisk hälsa, har sjukdomar eller funktions­nedsättningar som avkommor riskerar att ärva, är överdrivet rädda eller aggressiva eller inte kan föröka sig på ett naturligt sätt.

TILLSYNSMYNDIGHET

Länsstyrelserna utbildar och kontrollerar

Länsstyrelserna arbetar förebyggande med information och utbildning för bland annat djurägare. Länsstyrelserna kontrollerar också att de som har djur följer bestämmelserna om djurskydd. Kontrollen gäller främst företag och andra som håller flera djur, som till exempel lantbruk, kennlar och stuterier. Privatpersoner med sällskapsdjur kontrolleras inte regelmässigt, men även privatpersoner kan få kontrollbesök om någon gör en anmälan till länsstyrelsen.

SVENSKA KENNELKLUBBENS GRUNDREGLER

STADGAR

Stadgar utformas av en förening eller organisation och reglerar vad som gäller för dess medlemmar. Det betyder att Svenska Kennelklubben reglerar - via stadgar - vilka regler som gäller för hunduppfödare inom SKK.

 

Som rasklubb inom SKK, med rasansvar för Cane Corso, så följer RACC det regelverk som beslutas inom SKK.

RACC agerar remissinstans inom frågor som gäller vår ras. Det betyder att RACC kan komma med önskemål och skriva motioner till SKK men det är SKK som beslutar kring till exempel hälsoprogram och frågor rörande rasstandard. Detta sker alltid i samarbete med FCI, den Internationella Kennelklubben.

 

Som medlem i Europeiska Unionen (EU), så harmoniseras de svenska reglerna med EU:s regler för medlemsländerna kring djurskydd, ex- förbud mot kirurgiska ingrepp (ex. kupering) som inte är föranlett av veterinärmedicinska skäl.

Avel och uppfödning av rashundar är fundamentet i Svenska Kennelklubbens verksamhet. Redan i stadgarnas första paragraf, vilken anger målet för verksamheten, framgår betydelsen av aveln genom texten "att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt, jaktligt och exteriört fullgoda rashundar".

Hundavel, och därmed hundrasers utveckling, grundas på uppfödarnas val av avelsdjur samt på den användning som dessa får. Ärftlig variation är en förutsättning för hundraser och deras möjlighet att anpassas till framtidens krav. Avel och utveckling av rashundar ska därför vara målinriktad, långsiktig och hållbar. Med hållbar menas att den inte leder till brister avseende hälsa, mentalitet eller funktion eller tömmer rasen på genetisk variation. 


Avel och uppfödning ska också ske i överensstämmelse med djurskyddslagstiftningen och Svenska Kennelklubbens grundregler. 
Hundar med allvarliga sjukdomar eller funktionshinder ska inte användas till avel. Parningskombination som utifrån tillgänglig information ökar risken för allvarlig sjukdom/funktionshinder hos avkomman ska undvikas. 

Enligt SKKs grundregler, som du som uppfödare är bunden att följa, ska du alltid upprätta skriftliga köpe- eller fodervärdsavtal om du står i begrepp att överlåta en hund. Grundreglerna är till och med ännu tydligare: köpe- och fodervärdsavtalen ska ha av SKK fastställt innehåll och därför ska SKKs avtal användas. De avtal som är obligatoriska att använda vid överlåtelse är köpeavtal, köpeavtal med bibehållen avelsrätt eller fodervärdsavtal.

bottom of page