Simon
AG96L5947
Birillo
LIRAG95L4953


Trudi
LIRAG94L3029


Donar
Athos
Tuono
Asia
Portos
Ligeia
Duce
Lupen
Chere
Mastro
Giada
Ruth
Savana
Ambra
Petra
Antea
Telma
Medea
Antea
Laerte
Pakita
Aramis
Lidia
Donald
Kirieleison Fiona
Ginevra
Olga Del Rosso Malpelo
Dalia