Simon
AG96L5947
Birillo
LIRAG95L4953


Trudi
LIRAG94L3029


Donar

Athos

Tuono

Asia

Portos

Ligeia

Duce

Lupen

Chere

Mastro

Giada

Ruth

Savana

Ambra

Petra

Antea

Telma

Medea

Antea

Laerte

Pakita

Aramis

Lidia

Donald

Kirieleison Fiona

Ginevra

Olga Del Rosso Malpelo

Dalia