Carlo Matibo
SPKPRG45/99
Buszkehegyi Athosz
METCANE20/B/94
Lapo di Rio Nero
METCANE2/B/H/94
Retico
LIRAG94L2671


Regina
LIRAG94L4238
Rudus
AG94L2648


Brada
AG94L3048
Rudus
AG94L2648
Monia
AG94L2709
Bess
METCANE5/B/94
Super
LIRAG94L2911
Argos
LIRAG94L2713


Liana
LIRAG94L2674


Bell
LIRAG94L2930
Argos
LIRAG94L2713


Tosa
LIRAG94L2659


Alena El Corso
METCANE174/96
Bruto
METCANE138/H/96
Asso
LIRAG94L3803


Anta
LIRAG94L3811


Karabah Giulia
METCANE36/B/95
Rambo
METCANE6/94
Brigadiere
LIRAG94L2857

Yara
METCANE3/B/94


Imola Matibo

Isabella Matibo